Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 462 „SZOP” w Wędrzynie, na podstawie § 38 Statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 22.04.2023 r. o godz. 09:00, w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim, ul. Ogrodowa 6A.

Obecność członków i kandydatów obowiązkowa, obowiązuje mundur myśliwski (wyjściowy).

Plan porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

      2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

      3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

      4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.

      5. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

      6. Szkolenie z bezpieczeństwa na polowaniu na terenie poligonu.

      7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

      8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

      9. Stwierdzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego kol. Edwarda Zabawę.

      10. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności w sezonie 2022/2023

       a) p.o. Łowczego

       b) Skarbnik

       c) Sekretarz

       d) Podsumowanie

       11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła.

       12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

       13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w sezonie łowieckim 2022/2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania w sprawie wykonania budżetu w sezonie łowieckim 2022/2023.

       14. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. Ogłoszenie wyników.

       15. Propozycja zmian w Uchwałach Nr 9/2021/WZ, 9/2022/WZ. Dyskusja. Podjęcie uchwał.

       16. Sprawy różne pozostające w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia

            a) rozpatrzenie odwołania od Uchwały ZK o nie przyjęciu w poczet członków Koła kol. Sebastiana Strużyńskiego.

            b) nadanie honorowego członkostwa kol. Romanowi Leśkiewiczowi

            c) rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaczeń łowieckich

       17. Zgłaszanie kandydatów i wybory do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Inwentaryzacyjnej.

       18. Ogłoszenie wyników przeprowadzonych wyborów.

       19. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu Koła w bieżącym sezonie. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

       20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

                W trakcie zebrania w przerwie obiadowej przewidziany posiłek regeneracyjny.

                DARZ BÓR                       

               ZA ZARZĄD

     SEKRETARZ WKŁ Nr 462 „SZOP”