KOLEŻANKI I KOLEDZY

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA, PRZYPOMINAMY:

Walne Zgromadzenie ustala następującą wysokość opłat na rzecz koła oraz pozostałe (nie wymienione dotychczas w n/n uchwale) sprawy finansowe:

- składka członkowska na rzecz koła – 120,00 PLN – termin płatności 30.09. każdego roku (na pisemny wniosek zainteresowanego, Zarząd koła może rozłożyć składkę na dwie raty)

 

PROSZĘ O DOPILNOWANIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA SKŁADKĘ.

 

DARZ BÓR

SKARBNIK KOŁA