Koleżanki i Koledzy!

 

W dniu 26.05.2018 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków WKŁ nr 462 „Szop” w Wędrzynie.

 

Miejsce: Rancho WKŁ „Szop” w Trzemesznie Lubuskim

Godzina rozpoczęcia: 9:00

Obecność: Członkowie i Kandydaci – Obowiązkowa.

Strój: Myśliwski wyjściowy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

 4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Sprawozdanie członków Zarządu Koła za rok ubiegły (Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik).

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia działalności Zarządu Koła za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium poszczególnych członków Zarządu Koła.

 13. Przedstawienie propozycji planu działalności i budżetu Koła na rok następny, dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.

 14. Rozpatrzenie wniosków ws rezygnacji w pełnieniu funkcji w Zarządzie Koła kolegów Grzegorza Koprowskiego i Remigiusza Sanockiego przed upływem kadencji.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie z pkt.14.

 16. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 17. Zgłoszenie Kandydatów do uzupełnienia Zarządu Koła.

 18. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.

 19. Zgłaszanie Kandydatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

 20. Głosowanie i ogłoszenie wyników w sprawie z pkt. 19. Podjęcie uchwały.

 21. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Koła o członkostwo honorowe kol. Jana Manowskiego.

 22. Głosowanie i ogłoszenie wyników w sprawie z pkt. 21. Podjęcie uchwały.

 23. Inne sprawy przewidziane do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła:

  - zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd Koła projektów punktów Uchwały;

  - szkolenie z warunków bezpieczeństwa podczas polowania na obwodach 84, 85 oraz ogólne zasady wejścia i przebywania na terenie poligonu;

  - przystrzelanie broni myśliwskiej, sprawdzian strzelecki, majówka;

  - ustalenie ilości polowań dewizowych oraz dla członków Koła, w tym polowania Hubertowskiego;

  - ustalenie ilości jeleni byków do sprzedaży komercyjnej w sezonie 2018/19;

  - uchwalenie zwolnienia ze składki członkowskiej kolegi Bronisława Zieniuka;

  - wsparcie parafii pw. św Sebastiana w Wędrzynie (kwotą 3000 zł) na remont kościoła;

 24. Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków, dyskusja.

 25. Głosowanie i podjęcie uchwał zgodnie z pkt. 23.

 26. Sprawy różne.

 27. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 28. Obiad.

DARZ BÓR!