Myśliwi! 

Poniżej przedstawiamy 10 zasad, do których należy się stosować w sytuacji odnalezienia padłego dzika, gdy istnieje podejrzenie wystąpienia ASF.

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do wytycznych.

Zasady postępowania podczas odnalezienia martwego dzika (z objawami nasuwającymi podejrzenie wystąpienia ASF) :

 1. Oznaczyć miejsce odnalezienia zwłok, w taki sposób aby ułatwić ich lokalizację właściwym służbom.

 2. Nie dotykać zwłok, ani ich nie przynosić.

 3. O fakcie odnalezienia zwłok, należy poinformować właściwego dla danego miejsca powiatowego lekarza weterynarii.

 4. Żywego dzika, który wykazuje objawy zarażenia ASF, dokonać odstrzału oraz powiadomić o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

 5. W trakcie zgłoszenia:

  - podać miejse odnalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty);

  - dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego);

  - liczbę odnalezionych zwłok (ewentualnie ich stan rozkładu).

 6. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce przyjeżdża lekarz weterynarii – upoważniony przez powiatowego w celu pobrania próbek do badań.

 7. Podczas pobrania prób do badań, lekarzowi towarzyszy osoba która odnalazła zwłoki lub dokonała odstrzału.

 8. Po odnalezieniu dzika należy powiadomić zakład utylizacyjny w celu zniszczenia zwłok zgodnie z obowiązującym prawem.

 9. Po pobraniu prób, oraz odtransportowaniu tuszy, należy obficie zdezynfekować (środkiem o odpowiednim stężeniu np. Vircon, Rapicid ) miejsce znalezienia zwłok.

 10. W przypadkach nadzwyczajnych – np. niemożność przetransportowania zwłok, za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, można je zakopać w taki sposób aby uniemożliwić ich odkopanie przez inne zwierzęta.

  DARZ BÓR!