1. Prezes zarządu koła
Wg Statutu PZŁ - kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – a ponadto:
- nadzoruje, kieruje i koordynuje bieżącą działalnością zarządu i koła,
- opracowuje szczegółowe zakresy działania dla poszczególnych członków zarządu,
- określa zakres zadań i kieruje działaniami strażników łowieckich,
- zapoznaje się z korespondencją przychodzącą, ustala treść odpowiedzi oraz dekretuje pisma, dokumenty na wykonawców zgodnie z ustalonym podziałem obowiązków,
- kieruje przygotowaniem materiałów na walne zgromadzenie koła,
- nadzoruje prace administratora strony internetowej koła,
- ustala pełnomocników do występowania w swoim imieniu,
- nadzoruje realizację budżetu, wpłat za tusze, terminowość opłacania składki członkowskiej oraz regulowanie należności,
- określa, wspólnie z członkami zarządu, zakresy czynności dla zatrudnianych pracowników, dokonuje czynności z zakresu prawa pracy,
- ustala tematykę posiedzeń zarządu koła w oparciu o propozycje pozostałych członków Zarządu Koła i potrzeb wynikających z bieżącej działalności.
2. Łowczy koła.
Wg Statutu PZŁ - organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny – a ponadto (dokonuje podziału wybranych zagadnień wynikających z obowiązków łowczego, pomiędzy podłowczego(-ych) koła wg własnego uznania):
- opracowuje plan harmonogram zagospodarowania pól,
- wspólnie ze skarbnikiem decyduje o zakupie (w ramach ustalonego budżetu) materiałów w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej,
- organizuje polowania zbiorowe (w tym dla myśliwych zagranicznych) oraz dokumentuje i rozlicza polowania indywidualne, prowadzi rozliczenie zwierzyny pobranej na użytek własny przez myśliwego,
- czuwa nad przestrzeganiem przez członków koła, zaproszonych gości i myśliwych zagranicznych Rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.), a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich,
- nadzoruje pracę magazyniera i kierowcy ciągnika,
- uczestniczy w pracach komisji wyceny szkód łowieckich,
- organizuje budowę urządzeń zabezpieczających przed szkodami łowieckimi oraz pilnowanie upraw rolnych przez myśliwych,
- określa zakres zadań i kieruje pracami podłowczego(-ych) oraz gospodarzy obwodów łowieckich.
3. Skarbnik Koła.
Wg Statutu PZŁ - osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową – a ponadto:
- prowadzi dokumentację finansowo - księgową i mienia koła (wspólnie z magazynierem),
- dokonuje wypłaty wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom,
- dokonuje rozliczenia kosztów delegacji (przejazdu samochodem kolegów biorących udział w nocnych dyżurach ochrony łowiska, szacowaniu szkód łowieckich i innych zleconych przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Koła),
- rozlicza dokumenty z pobranych tusz zwierzyny na użytek własny lub zakupionych przez myśliwych,
- opracowuje projekt budżetu koła.
4. Sekretarz Koła.
Wg Statutu PZŁ - sporządza protokoły zebrań zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła – a ponadto:
- podczas posiedzeń zarządu koła referuje treść pism i informuje o sposobie ich załatwienia,
- odpowiada za funkcjonowanie kancelarii koła, prowadzi ewidencję jej wyposażenia w tym otrzymanych przez koło upominków okolicznościowych,
- współpracuje z ARR oraz prowadzi dokumentację związaną z pozyskaniem dopłat unijnych,
- przekazuje materiały związane z działalnością koła administratorowi strony internetowej koła,
- w uzgodnieniu z pozostałymi członkami zarządu koła dokonuje zakupów materiałów biurowych i prowadzi ich ewidencję

- odpowiada za prawidłowość prowadzenia i przestrzegania zasad archiwizacji dokumentacji koła,

- odpowiada za przestrzeganie przepisów określonych w Instrukcji ws dokumentacji w kołach łowieckich,

- sporządza sprawozdania, notatki z wydarzeń i uroczystości w kole,

.
5. Podłowczy.
Zakres obowiązków ustala łowczy koła.
- kompleksowe zabezpieczenie gospodarki rolnej w tym upraw poletek zaporowych,
- sprawowanie nadzoru nad planowaniem i utrzymaniem buchtowisk oraz sprawdzanie wykładania soli i karmy w obwodach,
- utrzymanie ścisłych kontaktów z rolnikami (również myśliwymi koła - rolnikami), których pola znajdują się na terenie obwodów dzierżawionych przez koło w celu zapobieżenia i ograniczenia szkód łowieckich,
- nadzór nad sprawnością sprzętu rolniczego,
- sprawowanie nadzoru nad sprawnością urządzeń łowieckich (planowanie remontów i budowa nowych urządzeń),
- udział w przygotowaniu polowań zbiorowych i uroczystości myśliwskich,
- przygotowanie składu uczestników zawodów strzeleckich wszystkich szczebli.